Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Berlo Junior. en op alle met Berlo Junior. aangegane overeenkomsten. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Berlo Junior heeft ingestemd. 1.5 De internetsite van Berlo Junior richt zich uitsluitend op de Europese markt. 1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Berlo Junior in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 1.7 Berlo Junior behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 1.8 Door het gebruik van de internetsite van Berlo Junior en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 1.9 Berlo Junior is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Berlo Junior is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit telefonisch, per fax of per E-mail kenbaar gemaakt. 
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 
2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; - een offerte door de Koper is getekend en door Berlo Junior is ontvangen ingeval door Berlo Junior een op naam gestelde offerte is uitgebracht; - de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Berlo Junior via elektronische weg is verzonden en door Berlo Junior is ontvangen. 
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven emailadres. 
2.6 Koper en Berlo Junior komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Berlo Junior zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Berlo Junior garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in verschillende valuta, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting. 
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. 
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Berlo Junior in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Berlo Junior worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. 
3.5 Berlo Junior berekent 10,50 euro bezorgkosten tot een bestelbedrag van 25,- euro, van 25,- tot 250,- berekenen we 6,85 euro. Boven het bestelbedrag van 250,- euro berekent Berlo Junior geen bezorgkosten. Voor rembourszendingen worden de verzendkosten verhoogd met 6,- euro ongeacht het bestelbedrag. (Bedragen zijn excl. BTW.). 
3.6 Berlo Junior kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite. 

4. Betaling 
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan via Paypal worden betaald. Voor bedrijven en instellingen bestaat er de mogelijkheid om te betalen per factuur. Voor weigeringen zal bij de Koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken naar het bankrekeningnummer zoals vermeld op de orderbevestiging. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Bij betalingen per factuur hanteert Berlo Junior een betalingstermijn van 14 dagen. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan. Berlo Junior kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Berlo Junior. 
4.2 In het geval door Berlo Junior een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Berlo Junior als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. 4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Berlo Junior bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

5. Levering en leveringstijd 
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Berlo Junior kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, telefonisch of per fax worden gemeld. 
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan Euro 5.000, -. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven. 
5.5 Per land kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

6. Ruilen en herroepingsrecht 
6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk tijdens en na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken of gepersonificieerde producten. 
6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Berlo Junior zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten. 
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag separaat in rekening worden gebracht. 

7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Berlo Junior is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

8. Garantie en aansprakelijkheid 
8.1 Berlo Junior garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
8.2 De onder punt 1 genoemde garantie zal Berlo Junior garanties van producenten doorleveren aan de koper. 
8.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
8.4 Berlo Junior is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Berlo Junior. Berlo Junior is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
8.5 Indien Berlo Junior, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
8.6 In het geval de koper via Berlo Junior een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard. 
8.7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Berlo Junior of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De koper is gehouden Berlo Junior te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Berlo Junior mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Berlo Junior te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Berlo Junior zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. 
8.9 Om voor garantie in aanmerking te komen dient u een RMA formulier via de Klantenservice van Berlo Junior aan te vragen. 
8.10 Bij niet ondertekende of niet toegevoegde RMA formulieren word de garantie niet in behandeling genomen. 8.11 Bij een ongegronde klacht en/of retourzending worden er verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

9. Overmacht 
9.1 In geval van overmacht is Berlo Junior niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom 
10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Berlo Junior, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede –al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. 
10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Berlo Junior, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens 
11.1 Berlo Junior zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Berlo Junior neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht 
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Geschillen 
13.1 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Berlo Junior of overeenkomsten gesloten met Berlo Junior worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Diversen 
14.1 Berlo Junior is gevestigd te Beek en Donk (Laarbeek) Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17184940. Het BTW-identificatienummer is NL1214.43.188.B02. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Berlo Junior Klaproosstraat 42, 5741 VZ te Beek en Donk of naar het e-mail adres info@berlo -junior.com zoals staat aangegeven op de internetsite. 
14.2 Berlo Junior streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantooruren van Berlo Junior te beantwoorden.

 

Copyright © 2005-2016 Berlo Junior